Monthly Archives آوریل 2021

چگونه کیفیت یک میلگرد را بسنجیم و قیمت آن را به دست آوریم؟

Category: خبرهای جهان No comments

چگونه کیفیت یک میلگرد را بسنجیم

میلگردها محصولاتی هستند که در بتنهای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند. همانطور که میدانید برای افزایش مقاومت سازهها از بتن استفاده میشود اما به دلیل آنکه مقاومت کششی بتنها در حد مطلوب نیست الزاماً از انواع میلگرد بعنوان افزایش دهندهی مقاومت بتن بکارگیری میشود. اما موضوعی که برای مصرف کنندگان میلگرد مورد توجه است، کیفیت این محصول فولادی است که چگونه باید از دارا بودن شرایط مناسب از لحاظ کیفیت این محصول...

Read More